संगणकाचे भाग

कोण कोणते भाग जोडून संगणक तय्यार होते ते भाग खालील प्रमाने आहेत .